Algemene voorwaarden  Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten die zijn afgesloten na 1-01-2013 onder de voorwaarden vind je Artikel 1: Definities In deze algemene voorwaarden Bu-jutsukarate wordt verstaan onder: ·Bu-jutsukarate en/of het bewegingsconcept dat aan de Deelnemer wordt aangeboden evenals de diverse activiteiten die onder de naam Bu-jutsukarate aangeboden worden. Bu-jutsukarate vestiging: de fysieke locatie waar Bu-jutsukarate wordt aangeboden. Bedrijfsgroeplessen /zelfverdediging: deelname aan Bu-jutsukarate via de werkgever (i) waarbij de werknemer Lid van kan worden tegen een met de werkgever overeengekomen tarief, of (I) waarbij de werkgever het lidmaatschap is aangegaan. Gastheer/vrouw: degene die zorg draagt voor het beheer van een Bu-jutsukarate vestiging. Lid: de natuurlijke persoon (m/v), waaronder ook een Jeugdlid, of - in geval van Bedrijven de rechtspersoon op wiens naam het lidmaatschap is geadministreerd. Jeugdlid: een natuurlijk persoon (m/v) tussen de 6 en 13 jaar, op wiens naam het lidmaatschap is geadministreerd. Artikel 2: Aanmelding en toegang  a.aanmelding voor Bu- jutsukarate vindt plaats door: ·1. Het inschrijfformulier op de website www.bujutsukarate.nl volledig in te vullen en te verzenden; of 2. telefonische aanmelding of 3. het papieren inschrijfformulier, tevens lidmaatschapsovereenkomst, in te vullen, te ondertekenen en bij de Bu-jutsukarate vestiging in te leveren; of 4. de - in geval van bedrijfsgroeplessen – met de werkgever overeengekomen wijze. Een natuurlijk persoon heeft bij online of telefonische inschrijving het recht om aan Bu-jutsukarate mee te delen dat hij afziet van het lidmaatschap, zonder betaling van een boete en zonder opgaaf van reden, binnen 7 werkdagen vanaf de dag die volgt op de online of telefonische inschrijving. b. De betalingsverplichting en het automatische incasso vangen aan op het moment dat Bu-jutsukarate de aanmelding heeft ontvangen, met uitzondering van de situatie zoals beschreef in artikel 2.c. Voor het aanmelden is het inschrijfgeld verschuldigd. Het niet betalen van het inschrijfgeld betekent niet dat de lidmaatschapsovereenkomst nietig verklaard kan worden. c. Als het maximum aantal leden is bereikt, wordt het Lid op een wachtlijst geplaatst. Het Lid krijgt bericht van Bu-jutsukarate zodra zijn lidmaatschap kan aanvangen. d. Uitsluitend op vertoon van een geldige Bu-jutsukarate pas samen met een geldig legitimatiebewijs krijgt men toegang tot de Bu-jutsukarate vestiging. f.tussen de 6 en 13 jaar, zijnde Jeugd krijgen uitsluitend toegang tot de Bu-jutsukarate vestiging onder begeleiding. Aanmelding voor een jeugdlidmaatschap dient door ouder/wettelijk vertegenwoordiger te geschieden. Artikel 3: Openingstijden a. Bu-jutsukarate is gerechtigd om een Bu-jutsukarate vestiging geheel of gedeeltelijk te sluiten tijdens algemeen erkende feestdagen en schoolvakanties. b. Bu-jutsukarate is gerechtigd de openingstijden van (of onderdelen van) een Bu-jutsukarate vestiging tijdelijk of blijvend te wijzigen. c. Bu-jutsukarate is gerechtigd de in de lidmaatschapsovereenkomst vermelde Bu-jutsukarate vestiging voor reparatie en onderhoudswerk te sluiten. Het Lid heeft geen recht op restitutie van lidmaatschapsgelden. d. Indien de in de lidmaatschapsovereenkomst vermelde Bu-jutsukarate vestiging om wat voor reden dan ook geen (sport)faciliteiten kan verschaffen, gaat het Lid ermee akkoord dat hij/zij bij een andere Bu- jutsukarate vestiging kan sporten, en gaat, indien deze verhindering langer dan 14 dagen duurt, voor de duur van de verhindering, de lidmaatschapsovereenkomst en de machtiging tot automatisch incasso automatisch over op een andere Bu-jutsukarate vestiging, met dien verstande dat de andere Bu-jutsukarate vestiging binnen een straal van 15 kilometer van de in de lidmaatschapsovereenkomst vermelde Bu-jutsukarate vestiging ligt. Artikel 4: Lidmaatschap, termijn en betaling a. Een lidmaatschapsovereenkomst bij Bu-jutsukarate wordt aangegaan voor de contractduur van minimaal 1 jaar vanaf de ingangsdatum overeenkomst. Als het Lid zijn lidmaatschap niet één kalendermaand voor de einddatum van de initiële contractduur schriftelijk of per mail bij Bu-jutsukarate klantenservice (Waterpoort 38 5662 VL te Geldrop)of(admin@bujutsukarate.nl) opzegt, wordt het lidmaatschap na de contractduur automatisch verlengd voor onbepaalde duur en geldt een opzegtermijn van één kalendermaand. De ingangsdatum van de lidmaatschapsovereenkomst is de eerste dag van de kalendermaand volgend op de maand waarin Bu-jutsukarate de aanmelding heeft ontvangen, met uitzondering van de situatie zoals beschreef in artikel 2.c. b. Indien het lidmaatschap eerder wordt geactiveerd dan de ingangsdatum van de overeenkomst, en het Lid, de Deelnemer dus een aantal dagen eerder gebruik kan maken van de faciliteiten van Bu-jutsukarate, is het Lid over deze extra dagen een aanvullend lidmaatschapsgeld verschuldigd, te berekenen naar rato van het aantal extra dagen. c. Met uitzondering van met een werkgever overeengekomen tarieven, zijn alle tarieven te vinden op www.Bu-jutsukarate.nl of bij een van Bu-jutsukarate vestiging op te vragen. d. Contributie is berekend op jaarbasis met erkende feestdagen en vakanties, alle bedragen zijn bij vooruitbetaling verschuldigd en opeisbaar. e .Betaling van het lidmaatschap dient te geschieden per jaar/halfjaar vooruit via automatisch incasso. Een Lid, zijnde een natuurlijk persoon, kan verzoeken om in termijnen te betalen. Termijnbetaling is uitsluitend per maand vooruit via automatisch incasso mogelijk en tegen betaling van een toeslag. f. Voor lidmaatschapsovereenkomsten waarbij betaling van het lidmaatschap per pinbetaling heeft plaatsgevonden, geldt dat het Lid voor vervolgbetalingen tijdig een machtiging tot automatisch incasso aan Bu-jutsukarate dient te verstrekken. Indien het lid verzuimt om deze machtiging (tijdig) te verstrekken, zijn de volgende bepalingen eveneens van overeenkomstige toepassing. g. Bij niet tijdige ontvangst door Bu-jutsukarate van verschuldigde bedragen, bijvoorbeeld als gevolg van onvoldoend saldo op de bank of stornering om welke reden dan ook of om ongeacht welke andere reden van te late betaling, wordt het incasso nogmaals aangeboden. Bu-jutsukarate is gerechtigd om voor iedere extra incassopoging administratiekosten in rekening te brengen. Mislukt de overboeking, om welke reden dan ook, dan wordt uw toegang geweigerd. Indien het Lid, ook na te zijn gemaand om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, in gebreke blijft, is het Lid in verzuim, vervalt automatisch de mogelijkheid tot termijnbetaling en wordt de volledige vordering (d.i. alle bedragen zoals bedoeld in 4.d hierboven) uit handen gegeven. Alle kosten die hiervoor gemaakt worden zijn voor rekening van het Lid. h. Een toegang wordt en/of blijft geweigerd indien en voor zolang niet aan de betalingsverplichting is voldaan. Het Lid, de Deelnemer kan bovendien de toegang tot de Bu-jutsukarate vestiging worden geweigerd. Daarenboven is Bu-jutsukarate gerechtigd bij een betalingsachterstand de lidmaatschapsovereenkomst te beëindigen zonder dat de betalingsverplichting vervalt. I. Bu-jutsukarate behoudt zich het recht voor de tarieven telkens per 1 januari (tussentijds) met maximaal 8% te indexeren. Het Lid is niet gerechtigd om de lidmaatschapsovereenkomst als gevolg van een tariefswijziging te ontbinden, tenzij het Lid een natuurlijk persoon is, de tariefswijziging een verhoging van de contributie betreft en deze verhoging binnen drie maanden na het sluiten van de lidmaatschapsovereenkomst plaatsvindt. Tariefsaanpassingen vanwege overheidsmaatregelen (bijv. BTW percentage verhoging of verlaging) wordt onmiddellijk doorgevoerd en geven geen recht op ontbinding. J. Indien het Lid, de Deelnemer geen gebruik maakt van het recht tot het volgen van lessen, groepslessen of het anderszins deelnemen aan activiteiten, die deel uitmaken van Bu-jutsukarate waarvoor hij/zij is ingeschreven, vindt geen restitutie van de contributie plaats. k. Het tussentijds opschorten van de betaling is niet toegestaan. Artikel 5: Risico en aansprakelijkheid a. Het beoefenen van sport kan risico’s met zich meebrengen. Het volgen van het bewegingsprogramma of van cursusonderdelen en/of activiteiten, die deel uitmaken van Bu-jutsukarate, is geheel voor eigen risico van het Lid, de Deelnemer  b. Zowel Bu- jutsukarate als de Gastheer/vrouw aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor materiële of immateriële schade als gevolg van enig ongeval of letsel van het Lid, de Deelnemer. c. Het Lid, de Deelnemer zal zowel Bu-jutsukarate als de Gastheer/vrouw vrijwaren voor aanspraken van derden ter zake. d. Zowel Bu-jutsukarate als de Gastheer/vrouw aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van het Lid, de Deelnemer. e. De ondergetekende is zich ervan bewust dat het beoefenen van karate risico’s met zich mee brengt en dat hij/zij eventuele schade die ten gevolge van de beoefening van karate kan ontstaan voor eigen risico neemt. Tevens zal ondergetekende karateschool Bu-jutsu en/of haar leiding en instructeurs vrijwaren voor aanspraak van derden. f. Bij misdragen of het niet houden aan de huisregels van een lid, is de leiding bevoegd de desbetreffende persoon te verwijderen en diens verbintenis eenzijdig op te zeggen.*Dit reglement wordt aangevuld door de huisregels,waar elk lid zich aan dient te houden. Hierbij ga ik akkoord met het reglement van Shotokan Bu-juts Karate Do   Handtekening:……………………………………… ………………………………….. (handtekening ouders indien minderjarig)
Copyright 2018 Web Design T.F.O.   All Rights Reserved.    Bujutsukarate.nl